Dịch vụ phát tin nhắn SMS

Dịch vụ phát tin nhắn SMS

Kế hoạch phòng chống thảm họa có thể phức tạp, do vậy BCP, Business Continuity Plan (Kế hoạch kinh doanh liên tục) sẽ là giải pháp cho bạn!
Khi rơi vào trường hợp khẩn cấp (thiên tai, hoả hoạn lớn, khủng bố, v.v.), để tiếp tục hoạt động kinh doanh, đồng thời giảm thiểu thiệt hại, cần có kế hoạch chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp.
Kế hoạch này khác với kế hoạch phòng chống thảm họa ở chỗ không chỉ thảm hoạ, mà cả giả định về các tình huống khẩn cấp khác nhau cũng cần được tính toán với các yếu tố bên trong và bên ngoài, như đối tác kinh doanh, khủng bố và sự bất ổn về chính trị.

 

 

Phản ứng ban đầu là giảm thiểu thiệt hại. Việc bảo đảm và xác nhận nhân viên có thể cần được giúp đỡ là một việc cần thiết. Hệ thống liên lạc khẩn cấp có đang hoạt động không? Có được cập nhật đúng cách không?

 

Phát tin nhắn SMS là

  • Truyền phát hàng loạt với vận hành dễ dàng
  • Hệ thống SMS dễ kết nối ngay cả trong trường hợp khẩn cấp
  • Vận hành bằng tiếng Anh / tiếng Nhật
  • Có thể giao tiếp hai chiều và nội dung trả lời tự động được tính toán bằng biểu đồ.
  • Không cần mua thêm thiết bị.
  • Phí dịch vụ chỉ tính trong khi sử dụng

 

Chúng tôi nghiên cứu và phát triển để nó trở thành hệ thống dễ sử dụng.

 

Là một phần của chương trình an sinh

- Tín hiệu mạnh ngay cả trong tình huống hỗn loạn như tấn công khủng bố.
- Là công cụ chuyên về phát thanh.
- Quan trọng cho cả việc quản lý nhân viên chứ không chỉ quan trọng cho BCP
- Xác nhận sự an toàn của khách hàng và nhân viên một cách nhanh chóng.

 

Sử dụng một cách trung thực